Albana nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo Zero -
1 Unu Një -
2 Du Dy -
3 Tri Tre -
4 Kvar Katër -
5 Kvin Pesë -
6 Ses Gjashtë -
7 Sep Shtatë -
8 Ok Tetë -
9 Naŭ Nëntë -
10 Dek Dhjetë -
11 Levas Njëmbëdhjetë -
12 Dekdu Dymbëdhjetë -
13 Thirteen Trembëdhjetë -
14 Dek kvar Katërmbëdhjetë -
15 Dek kvin Pesëmbëdhjetë -
16 Dekses Gjashtëmbëdhjetë -
17 Deksep Shtatëmbëdhjetë -
18 Dekok Tetëmbëdhjetë -
19 Deknaŭ Nëntëmbëdhjetë -
20 Dudek Njëzet -
21 Dudek unu Njëzet e një -
22 Dudek du Njëzet e dy -
23 Dudek tri Njëzet e tre -
24 Dudek kvar Njëzet e katër -
25 Dudek kvin Njëzet e pese -
26 Dudek ses Njëzet e gjashtë -
27 Dudek sep Njëzet e shtatë -
28 Dudek ok Njëzet e tetë -
29 Dudek naŭ Njëzet e nëntë -
30 Tridek Tridhjetë -
31 Tridek unu Tridhjetë një -
32 Tridek du Tridhjetë e dy -
33 Tridek tri Tridhjetë e tre -
34 Tridek kvar Tridhjetë e katër -
35 Tridek kvin Tridhjetë e pesë -
36 Tridek ses Tridhjetë e gjashtë -
37 Tridek sep Tridhjetë e shtatë -
38 Tridek ok Tridhjetë e tetë -
39 Tridek naŭ Tridhjetë e nëntë -
40 Kvardek Dyzetë -
41 Kvardek unu Dyzet e një -
42 Kvardek du Dyzet e dy -
43 Kvardek tri Dyzet e tre -
44 Kvardek kvar Dyzet e katër -
45 Kvardek kvin Dyzet e pesë -
46 Kvardek ses Dyzet e gjashtë -
47 Kvardek sep Dyzet e shtatë -
48 Kvardek ok Dyzet e tetë -
49 Kvardek naŭ Dyzet e nëntë -
50 Kvindek Pesëdhjetë -
51 Kvindek unu Pesëdhjetë e një -
52 Kvindek du Pesëdhjetë e dy -
53 Kvindek tri Pesëdhjetë e tre -
54 Kvindek kvar Pesëdhjetë e katër -
55 Kvindek kvin Pesëdhjetë e pesë -
56 Kvindek ses Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Kvindek sep Pesëdhjetë e shtatë -
58 Kvindek ok Pesëdhjetë e tetë -
59 Kvindek naŭ Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sesdek Gjashtëdhjetë -
61 Sesdek unu Gjashtëdhjetë e një -
62 Sesdek du Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sesdek tri Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sesdek kvar Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sesdek kvin Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sesdek ses Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sesdek sep Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sesdek ok Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sesdek naŭ Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sepdek Shtatëdhjetë -
71 Sepdek unu Shtatëdhjetë e një -
72 Sepdek du Shtatëdhjetë e dy -
73 Sepdek tri Shtatëdhjetë e tre -
74 Sepdek kvar Shtatëdhjetë e katër -
75 Sepdek kvin Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sepdek ses Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sepdek sep Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sepdek ok Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sepdek naŭ Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Okdek Tetëdhjetë -
81 Okdek unu Tetëdhjetë e një -
82 Okdek du Tetëdhjetë e dy -
83 Okdek tri Tetëdhjetë e tre -
84 Okdek kvar Tetëdhjetë e katër -
85 Okdek kvin Tetëdhjetë e pesë -
86 Okdek ses Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Okdek sep Tetëdhjetë e shtatë -
88 Okdek ok Tetëdhjetë e tetë -
89 Okdek naŭ Tetëdhjetë e nëntë -
90 Naŭdek Nëntëdhjetë -
91 Naŭdek unu Nëntëdhjetë e një -
92 Naŭdek du Nëntëdhjetë e dy -
93 Naŭdek tri Nëntëdhjetë e tre -
94 Naŭdek kvar Nëntëdhjetë e katër -
95 Naŭdek kvin Nëntëdhjetë e pesë -
96 Naŭdek ses Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Naŭdek sep Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Naŭdek ok Nëntëdhjetë e tetë -
99 Naŭdek naŭ Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cent Njëqindë -