armenaj nombroj de 1 al 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulo զրո -
1 Unu մեկ -
2 Du երկու -
3 Tri երեք -
4 Kvar չորս -
5 Kvin հինգ -
6 Ses վեց -
7 Sep յոթ -
8 Ok ութ -
9 Naŭ ինը -
10 Dek տասը -
11 Levas տասնմեկ -
12 Dekdu տասներկու -
13 Thirteen տասներորդ -
14 Dek kvar տասնչորս -
15 Dek kvin տասնհինգ -
16 Dekses տասնվեց -
17 Deksep տասնյոթ -
18 Dekok տասնութ -
19 Deknaŭ տասնինն -
20 Dudek քսան -
21 Dudek unu քսան -
22 Dudek du քսան երկու -
23 Dudek tri քսաներեք -
24 Dudek kvar քսանչորս -
25 Dudek kvin քսանհինգ -
26 Dudek ses քսանվեց -
27 Dudek sep քսան յոթ -
28 Dudek ok քսան ութ -
29 Dudek naŭ քսանինը -
30 Tridek երեսուն -
31 Tridek unu երեսուն մեկ -
32 Tridek du երեսուն երկու -
33 Tridek tri երեսուն երեք -
34 Tridek kvar երեսուն չորս -
35 Tridek kvin երեսուն հինգ -
36 Tridek ses երեսուն վեց -
37 Tridek sep երեսուն յոթ -
38 Tridek ok երեսուն ութ -
39 Tridek naŭ երեսուն ինը -
40 Kvardek քառասուն -
41 Kvardek unu քառասունմեկ -
42 Kvardek du քառասուներկու -
43 Kvardek tri քառասուներեք -
44 Kvardek kvar քառասունչորս -
45 Kvardek kvin քառասունհինգ -
46 Kvardek ses քառասունվեց -
47 Kvardek sep քառասունյոթ -
48 Kvardek ok քառասունութ -
49 Kvardek naŭ քառասուն ինը -
50 Kvindek հիսուն -
51 Kvindek unu հիսունմեկ -
52 Kvindek du Հիսուն երկու -
53 Kvindek tri Հիսուն երեք -
54 Kvindek kvar հիսունչորս -
55 Kvindek kvin հիսունհինգ -
56 Kvindek ses հիսուն վեց -
57 Kvindek sep հիսունյոթ -
58 Kvindek ok հիսուն ութ -
59 Kvindek naŭ հիսուն ինը -
60 Sesdek վաթսուն -
61 Sesdek unu վաթսուն մեկ -
62 Sesdek du վաթսուն երկու -
63 Sesdek tri վաթսուն երեք -
64 Sesdek kvar վաթսուն չորս -
65 Sesdek kvin վաթսուն հինգ -
66 Sesdek ses վաթսուն վեց -
67 Sesdek sep վաթսուն յոթ -
68 Sesdek ok վաթսունութ -
69 Sesdek naŭ վաթսունինը -
70 Sepdek յոթանասուն -
71 Sepdek unu յոթանասուն մեկ -
72 Sepdek du յոթանասուն երկու -
73 Sepdek tri յոթանասուն երեք -
74 Sepdek kvar յոթանասուն չորս -
75 Sepdek kvin յոթանասուն հինգ -
76 Sepdek ses յոթանասուն վեց -
77 Sepdek sep յոթանասուն յոթ -
78 Sepdek ok յոթանասունութ -
79 Sepdek naŭ յոթանասուն ինը -
80 Okdek ութսուն -
81 Okdek unu ութսուն մեկ -
82 Okdek du ութսուն երկու -
83 Okdek tri ութսուն երեք -
84 Okdek kvar ութսունչորս -
85 Okdek kvin ութսունհինգ -
86 Okdek ses ութսուն վեց -
87 Okdek sep ութսուն յոթ -
88 Okdek ok ութսուն ութ -
89 Okdek naŭ ութսուն ինը -
90 Naŭdek իննսուն -
91 Naŭdek unu իննսուն մեկ -
92 Naŭdek du իննսուն երկու -
93 Naŭdek tri իննսուն երեք -
94 Naŭdek kvar իննսուն չորս -
95 Naŭdek kvin իննսունհինգ -
96 Naŭdek ses իննսունվեց -
97 Naŭdek sep իննսուն յոթ -
98 Naŭdek ok իննսուն ութ -
99 Naŭdek naŭ իննսուն ինը -
100 Cent հարյուր -